KONKURS: AKTORSTWO /
DRAMA COMPETITION

Fot: Joanna Kaczor
Fot: Joanna Kaczor
English version below

„POLISH TALENT SUPPORT 2019”  
MIĘDZYNARODOWY KONKURS AKTORSKI DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA

ORGANIZATORZY
Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację Sztuki i Mody oraz Krakowskie Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design), ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków, działające na rynku edukacyjnym od 1989 roku, głównych organizatorów Cracow Fashion Week.

ZASADY UDZIAŁU
1.    W konkursie brać może udział każda osoba polskiego pochodzenia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej w dowolnym kraju oraz mieszka na stałe poza granicami Polski.
2.    Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 6-12 finalistów konkursu.
3.    Udział w konkursie jest bezpłatny.
4.    W konkursie nie może brać udziału osoba posiadająca wyższe wykształcenie artystyczne.

TERMINY KONKURSU
15 maja 2019
Wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z linkiem do YouTube z nagraniem na adres: dramacompetition@ksa.edu.pl.

19 czerwca 2019
Wyniki konkursu.

ZASADY KONKURSU
1.    Zgłoszenia do konkursu odbywać się będą drogą mailową. Link do wideo umieszczonego na YouTube oraz zeskanowany wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy [POBIERZ]  należy przesyłać na adres mailowy dramacompetition@ksa.edu.pl.
2. Przygotowane 3-minutowe wideo musi zawierać następujące elementy: tekst prozą oraz tekst wierszem. Tematyka i źrodło tekstu: dowolne.
3.    Nagrania dłuższe niż 3-minutowe nie będą brane pod uwagę.
4.    Na nagraniu nie może być innych osób niż zgłaszający się do konkursu.
5.    Udział w konkursie jest bezpłatny.

NAGRODY
1.    Pierwsza nagroda:
Roczne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych, kierunek Szkoła Aktorska SPOT; termin realizacji nagrody w 2019 lub 2020 roku do ustalenia ze Szkołą.
– Możliwość nauki w języku polskim (Szkoła Aktorska SPOT – studia dzienne lub zaoczne).

2.    Druga nagroda:
Semestralne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych, kierunek Szkoła Aktorska SPOT; termin realizacji nagrody w 2019 lub 2020 roku do ustalenia ze Szkołą.
– Możliwość nauki w języku polskim (Szkoła Aktorska SPOT – studia dzienne lub zaoczne).

3.    Wszyscy finaliści:
Bezpłatny udział w tygodniowych warsztatach organizowanych przez Krakowskie Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design); termin: zima lub lato 2019/2020.

4.    Powyższe nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny oraz przekazane innym osobom.

JURY KONKURSU
Dr Jerzy Gaweł Dyrektor Krakowskie Szkoły Artystyczne
Jan Korwin Kochanowski Dyrektor Szkoła Aktorska SPOT
Krzysztof Stawowy aktor Starego Teatru
Kinga Waligóra aktorka
Renata Furdyna aktorka

PRAWA AUTORSKIE
Wideo przekazane na konkurs traktowane jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
1.    akceptuje niniejszy Regulamin;
2.    jego wizerunek znajduje się na nagraniu oraz przed wysłaniem prac na konkurs uzyskał zgodę osób biorących udział przy powstawaniu nagrania na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje;
3.    przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z prawami autorskimi;
4.    wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
5.    udziela Organizatorowi  Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących konkurs;
6.    udziela zgody na publikacje w materiałach drukowanych, na stronach internetowych
i profilach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów konkursu w ramach działań promocyjnych konkursu.

INFORMACJA O ORGANIZATORZE
Krakowskie Szkoły Artystyczne zapewniają kształcenie (dzienne i zaoczne):

Projektowanie mody:
Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru: dwu i pół-letni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy) lub dzienne w języku angielskim
Visual merchandising:
Szkoła Visual Merchandisingu: dwuletni program: w języku polskim zaoczne (weekendy)
Konstrukcja ubioru:
Szkoła Konstrukcji Ubioru: półtoraroczny program w języku polskim zaoczne (weekendy)
Fotografia:
Szkoła Kreatywnej Fotografii: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy) oraz dzienne w języku angielskim
Projektowanie wnętrz i design:
Szkoła Wnętrz i Przestrzeni: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy)
Aktorstwo:
Szkoła Aktorska SPOT: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy)
Choreografia:
Szkoła Choreografii: roczny program w języku polskim zaoczne (weekendy)

Każda ze szkół posiada własny profil na Facebooku.

Krakowskie Szkoły Artystyczne są organizatorem dwóch dużych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym:
– Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com
– Zaprojektowani. Krakowskie Spotkania z Dizajnem www.zaprojektowani.com.pl

INFORMACJE

Strony internetowe:
www.craccowfashionweek.com
www.zaprojektowani.com.pl
www.ksa.edu.pl

FB:
https://www.facebook.com/CracowSchoolofArtandFashion/
https://www.facebook.com/KrakowskieSzkolyArtystyczne/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/SzkolaArtystycznegoProjektowaniaUbioru/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Visual-Merchandisingu-SVM-1572972559591229/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Choreografii-370929573085451/
https://www.facebook.com/SzkolaAktorskaSPOT
IG:
https://www.instagram.com/krakowskie_szkoly_artystyczne/
https://www.instagram.com/szkolafotografii_photoschool/
https://www.instagram.com/sapu_fashion_school/
https://www.instagram.com/szkola_aktorska_spot/
https://www.instagram.com/szkola_choreografii/

 


Polish Talent Support 2019
International Drama Competition for People of Polish Origin

ORGANIZERS
The competition  is  organized  by Polish Foundation of Art and Fashion www.sztukaimoda.org and by Cracow  School  of  Art  and  Fashion Design, ul . Zamoyskiego 52, 30-523    Kraków  operating  in  the  education   market   since  1989 www.ksa.edu.pl .The main partner is Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com

CONDITIONS OF PARTICIPATION
Any person of Polish origin who has a secondary school
certificate in any country and lives permanently outside the Polish borders.

ENTRY: Free Entry

FINALISTS: 6 to 12 finalists will be shortlisted.

IMPORTANT DATES

May 15th, 2019
Deadline for submissions to address dramacompetition@ksa.edu.pl
Submission must contain:
–    Application Form [DOWNLOAD]
–    Link to recording which is uploaded on YouTube.

June 19th, 2019
Final jury decision.

TERMS OF COMPETITION
1. Entrants must prepare 3-minute video titled „Short Program”.
2. Prepared 3-minute video must contain the following elements: the prose text, and the text line. The subject matter and source: any.
3. Recordings longer than 3 minutes will not be taken into account.
4. No other people are allowed on the video than the applicant for the competition.

AWARDS
1. First prize:
The annual scholarship at  Cracow School of Art and Fashion Design Drama Faculty oraz Choreography School (Drama School – in Polish, full time or part time in weekend, Choreography School – part time in weekend).

2. Second prize:
The  semester  scholarship  at  Cracow  School  of Art and Fashion Design – Drama Faculty or Choreography School (Drama School – in Polish, full time or part time in weekend, Choreography School – part time in weekend).

3. All finalists:
Participation in weekly workshops organized by Cracow School of Art and Fashion Design Winter or summer 2019/2020 according to the mutual agreement (in Polish).

4. These prizes can not be exchanged for cash.

JURY
Jerzy Gaweł Ph.d Director Cracow School of Art and Fashion Design
Jan Korwin Kochanowski Director Cracow School of Art and Fashion Design, Drama Faculty
Krzysztof Stawowy actor Stary Teatr, lecturer at Cracow School of Art and Fashion Design, Drama Faculty
Maciej Luśnia actor, lecturer Cracow School of Art and Fashion Design, Drama Faculty
Kinga Waligóra actress, lecturer Cracow School of Art and Fashion Design, Drama Faculty
Renata Furdyna actress, lecturer Cracow School of Art and Fashion Design, Drama Faculty

COPYRIGHT
All rights remain the participant.
Images may be used for promotional material only.

FINAL PROVISIONS
Contest Participant at the time of sending the work to the Competition
declares that He/She:
1. Accepts these Regulations;
2. His/her image is recorded on the video.
3. Before entering the Competition has obtained the consent of the people involved in the creation of the work to participate in the Competition and publications without additional compensation.
4. Assumes responsibility for any claims of third parties related to copyright;
5. Gives  consent  to  the processing of His/Her personal data for the purposes of the Competition in accordance with the Law on Personal Data Protection dated. 29.08.1997. OJ No. 133 poz.833 of poses. D .;
6. Grants  the  Competition  organizer  a  non-exclusive royalty-free
license, authorizing the organizer to use indefinitely
and  without  territorial  restrictions photos in all fields of use
for activities promoting Competition and the artist;
7. Approves the publication of photos for promotion in printed materials, websites
and social media profiles of organizers  and partners of the Competition.

INFORMATION ABOUT CRACOW SCHOOL OF ART AND FASHION DESIGN
The School provides education in the following fields :

Fashion:
Two-and-half year program: full-time (in Polish or in English) and part-time 2 weekends a month (in Polish)
Photography:
Two-year program: full-time (in Polish or English) and part-time 2 weekends a month (in Polish)
Visual merchandising:
Two-year program in Polish: part-time 2 weekends a month
Constume construction:
One-and-half-year program in Polish, part-time 2 weekends a month
Interior design:
Two- year program in Polish: full-time and part-time 2 weekends a month
Acting:
Two-year program in Polish: full-time and part-time 2 weekends a month
Choreography :
One-year program in Polish: part-time 2 weekends a month

Cracow School of Art is the organizer of two major events on an international scale:
– Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com
– Zaprojektowani – Krakow Meetings with Design www.zaprojektowani.com.pl

INFORMATION

Websites:
www.craccowfashionweek.com
www.zaprojektowani.com.pl
www.ksa.edu.pl

FB:
https://www.facebook.com/CracowSchoolofArtandFashion/
https://www.facebook.com/KrakowskieSzkolyArtystyczne/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/SzkolaArtystycznegoProjektowaniaUbioru/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Visual-Merchandisingu-SVM-1572972559591229/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Choreografii-370929573085451/
https://www.facebook.com/SzkolaAktorskaSPOT
IG:
https://www.instagram.com/krakowskie_szkoly_artystyczne/
https://www.instagram.com/szkolafotografii_photoschool/
https://www.instagram.com/sapu_fashion_school/
https://www.instagram.com/szkola_aktorska_spot/
https://www.instagram.com/szkola_choreografii/