KONKURS: FOTOGRAFIA /
PHOTOGRAPHY COMPETITION

Fot. Kinga Raj
English version below

„POLISH TALENT SUPPORT 2020”  
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA

ORGANIZATORZY
Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację Sztuki i Mody oraz Krakowskie Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design), ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków, działające na rynku edukacyjnym od 1989 roku, głównych organizatorów Cracow Fashion Week.

ZASADY UDZIAŁU
1. W konkursie brać może udział każda osoba polskiego pochodzenia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej w dowolnym kraju oraz mieszka na stałe poza granicami Polski.
2. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 6-12 finalistów konkursu.
3. Wiek uczestników: bez ograniczeń.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. W konkursie nie może brać udziału osoba posiadająca wyższe wykształcenie artystyczne.
W ramach konkursu należy wykonać cykl 3 fotografii. Tematyka: Street Fashion.

TERMINY KONKURSU
25 kwietnia 2020
Nadsyłanie prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: photocompetition@ksa.edu.pl.

19 czerwca 2020
Finaliści zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach konkursu.

marzec 2021
Wernisaż wystawy w Galerii w Krakowie

kwiecień 2021
Zamknięcie wystawy. Odbiór zdjęć po wystawie osobiście lub odesłanie na koszt finalisty.

NAGRODY

1.    Pierwsza nagroda:
a) Roczne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych (Cracow School of Art and Fashion Design); termin realizacji nagrody w 2020 lub 2021 roku.
– Możliwość nauki w języku polskim (studia dzienne lub zaoczne).
– Możliwość nauki w języku angielskim (studia dzienne).
b) Możliwość prezentacji zdjęć na wystawie w czasie Cracow Fashion Week 2021 (prace wybrane przez jury).
c) Publikacja w magazynie Krakowskich Szkół Artystycznych TUBA.
d) Nocleg w Krakowie w dniu wernisażu.
e) Prezentacja zdjęć na stronie www.polishtalentsupport.com.

2.    Druga nagroda:
a) Semestralne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych (Cracow School of Art and Fashion Design); termin realizacji nagrody w 2020 lub 2021 roku.
– Możliwość nauki w języku polskim (studia dzienne lub zaoczne).
– Możliwość nauki w języku angielskim (studia dzienne).
b) Możliwość prezentacji zdjęć na wystawie w ramach Cracow Fashion Week 2021 (zdjęcia wybrane przez jury).
c) Nocleg w Krakowie w dniu wernisażu.
d) Prezentacja zdjęć na stronie i profilu Facebook Cracow  Fashion Week oraz na         www.polishtalentsupport.com.

3.    Wszyscy finaliści:
a) Bezpłatny udział w tygodniowych warsztatach organizowanych przez Krakowskie     Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design); termin: zima lub lato 2021.
b) Możliwość prezentacji 1 fotografii podczas wystawy w ramach Cracow Fashion Week 2021 (zdjęcia wybrane przez jury).
c) Prezentacja na stronie i profilu Facebook Cracow  Fashion Week oraz na         www.polishtalentsupport.com.

4.    Powyższe nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny oraz przekazane innym osobom.

ZASADY KONKURSU
1. Zgłoszenia do konkursu odbywać się będą drogą mailową. Zdjęcia oraz zeskanowany wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy [POBIERZ] należy przesyłać na adres mailowy photocompetition@ksa.edu.pl
2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
3. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej oraz powinny spełniać wszystkie poniższe warunki: format JPG, 700 px dłuższy bok, 72 dpi.
4. Finaliści przesyłają na swój koszt gotowe wydruki (2/3 fotografie, format B1) na adres 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 52. Odbiór zdjęć po wystawie osobiście lub odesłanie na koszt finalisty.

JURY
Dr Jerzy Gaweł – Dyrektor Szkoły Kreatywnej Fotografii
Roberto Muffoletto – Vasa Project, Nowy Jork
Lucia Benicka – Członkini międzynarodowego stowarzyszenia fotografów IPRN, Słowacja
Borys Makary – Wykładowca Szkoły Kreatywnej Fotografii
Marzena Kolarz – Wykładowca Szkoły Kreatywnej Fotografii
Rafał Stanowski – Redaktor Działu Kultury, Lounge Magazyn

PRAWA AUTORSKIE
Projekt przekazany na konkurs traktowany jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
1.    Akceptuje niniejszy Regulamin;
2.    Jest autorem zdjęć oraz przed wysłaniem prac na konkurs uzyskał zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje bez dalszych opłat przez Organizatora;
3.    Przed wysłaniem prac na konkurs uzyskał zgodę rodziców lub opiekuna prawnego osób niepełnoletnich, o ile ich wizerunek znajduje się na zdjęciach;
4.    Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z prawami autorskimi;
5.    Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
6.    Udziela Organizatorowi  Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących konkurs;
7.    Udziela zgody na publikacje w materiałach drukowanych, na stronach internetowych
i profilach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów konkursu w ramach działań promocyjnych konkursu.

INFORMACJA O ORGANIZATORZE
Krakowskie Szkoły Artystyczne zapewniają kształcenie (dzienne i zaoczne):

Projektowanie mody:
Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru: dwu i pół-letni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy) lub dzienne w języku angielskim
Visual merchandising:
Szkoła Visual Merchandisingu: dwuletni program: w języku polskim zaoczne (weekendy)
Konstrukcja ubioru:
Szkoła Konstrukcji Ubioru: półtoraroczny program w języku polskim zaoczne (weekendy)
Fotografia:
Szkoła Kreatywnej Fotografii: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy) oraz angielskim (dzienne)
Projektowanie wnętrz i design:
Szkoła Wnętrz i Przestrzeni: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy)
Aktorstwo:
Szkoła Aktorska SPOT: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy)
Choreografia:
Szkoła Choreografii: roczny program w języku polskim zaoczne (weekendy)

Każda ze szkół posiada własny profil na Facebooku.

Krakowskie Szkoły Artystyczne są organizatorem dwóch dużych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym:
– Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com
– Zaprojektowani. Krakowskie Spotkania z Dizajnem www.zaprojektowani.com.pl

 

 


Polish Talent Support 2020
International Photo Competition for People of Polish Origin

ORGANIZERS
The   competition  is  organized  by Polish Foundation of Art and Fashion www.sztukaimoda.org and by Cracow  School  of  Art  and  Fashion Design, ul . Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków  operating  in  the  education market   since  1989 www.ksa.edu.pl.The main partner is Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com

CONDITIONS OF PARTICIPATION
Any person of Polish origin who has a secondary school certificate in any country and lives permanently outside the Polish borders.
Age of participants: no limits.

ENTRY: Free entry.

Cycle 3 of  photographs. Theme: Street Fashion

FINALISTS: 6 to 12 finalists will be shortlisted.

IMPORTANT DATES

April 25th, 2020
Deadline for email submissions to address photocompetition@ksa.edu.pl
Submission must contain:
–    Application Form [DOWNLOAD]
–    Digital images which should have a long dimension of 700 px and  be  saved  at 72  dpi.

June 19th, 2020
Entrants are notified of jury decision.

March, 2021
Official opening reception in The Museum of Municipal Engineering at 15 Wawrzyńca St, Kraków.

April, 2021
Exhibition closes. After this date you can take your photos  in  person or we will send it back to you on your cost if demanded.

AWARDS

1. First prize:
a)  The annual scholarship at  Cracow School of Art and Fashion Design Photography Faculty.
–    You can study in Polish (full time or part time – weekends) or in English (full time)
–    You   can   start   your  education  in  2020 or 2021 according to the mutual agreement.
b) The presentation of pictures  on display at the Museum of Municipal Engineering in Krakow during Cracow Fashion Week 2021 (selected photos)
c) The publication in  TUBA magazine of Cracow School of Art and fashion Design in February 2020 (selected photos).
d) Hotel accommodation in the center of Krakow on the day of the official opening reception.
e) Presentation  of  the images  on the website www.polishtalentsupport.pl

2. Second prize:
a) The semester scholarship at Cracow School of Art and Fashion Design – Photography Faculty.
– You can study in Polish (full time or part time – weekends) or in English (full time)
– You   can   start   your  education  in  2020 or 2021 according to the mutual agreement.
b)  The presentation of  photographs at the Museum of Municipal Engineering in Krakow during Cracow Fashion Week 2021 (selected photos).
c)  Hotel accommodation in the center of Krakow on the day of the official opening reception.
d)  Presentation of the images on the website and Facebook profile of Cracow Fashion Week and on the website www.polishtalentsupport.pl

3. All finalists:
a) Participation in weekly workshops organized by Cracow School of Art and Fashion Design
Winter or summer 2021 according to the mutual agreement.
b) The presentation of photographs at the Museum of Municipal Engineering in Krakow  during  Cracow Fashion Week 2021 (selected photos).
c) Presentation on the website and Facebook profile of Cracow Fashion Week
and on the website www.polishtalentsupport.pl

4. These prizes can not be exchanged for cash.

JURY
Jerzy Gaweł Ph.D  – Head of  Cracow School of Art and Fashion Design
Roberto Muffoletto – Vasa Project, New York
Lucia Benicka        – Curator of photography, head of domfoto.sk, Slovakia
Marzena  Kolarz    – Lecturer at Cracow School of Art and Fashion Design, Photography Faculty
Borys Makary        – Lecturer at Cracow School of Art and Fashion Design, Photography Faculty
Rafał Stanowski    – Lounge magazine

COPYRIGHT
All  rights  remain the photographer’s.
Images may be used for promotional material only.

FINAL PROVISIONS
Competition Participant at the time of sending the work to the Competition
declares that He/She:
1. Accepts these Regulations;
2. Is the author of the photos.
3. Before entering the Competition has obtained the consent of the people involved in the creation of the work  to participate in the Competition and publications without additional compensation.
4. Before sending works to the Competition has obtained the consent of  parents or legal guardian of minors, if their image is in the pictures without additional compensation.
4. Assumes responsibility for any claims of third parties related to copyright;
5. Gives  consent  to  the processing of His/Her personal data for the purposes of the Competition in accordance with the Law on Personal Data Protection dated. 29.08.1997. OJ No. 133 poz.833 of poses. D .;
6.  Grants  the  Competition  organizer  a  non-exclusive royalty-free
license, authorizing the organizer to use indefinitely
and  without  territorial  restrictions photos in all fields of use
for activities promoting competition and the artist;
7. Approves the publication of photos for promotion in printed materials, websites
and social media profiles of organizers  and partners of the Competition

INFORMATION ABOUT CRACOW SCHOOL OF ART AND FASHION DESIGN
The School provides education in the following fields :

Fashion:
Two-and-half year program: full-time (in Polish or in English) and part-time 2 weekends a month (in Polish)
Photography:
Two-year program: full-time (in Polish or English) and part-time 2 weekends a month (in Polish)
Visual merchandising:
Two-year program in Polish: part-time 2 weekends a month
Constume construction:
One-and-half-year program in Polish, part-time 2 weekends a month
Interior design:
Two- year program in Polish: full-time and part-time 2 weekends a month
Acting:
Two-year program in Polish: full-time and part-time 2 weekends a month
Choreography :
One-year program in Polish: part-time 2 weekends a month

Cracow School of Art is the organizer of two major events on an international scale:
– Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com
– Zaprojektowani. Krakow Meetings with Design www.zaprojektowani.com.pl

INFORMATION

Websites:
www.craccowfashionweek.com
www.zaprojektowani.com.pl
www.ksa.edu.pl

FB:
https://www.facebook.com/CracowSchoolofArtandFashion/
https://www.facebook.com/KrakowskieSzkolyArtystyczne/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/SzkolaArtystycznegoProjektowaniaUbioru/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Visual-Merchandisingu-SVM-1572972559591229/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Choreografii-370929573085451/
https://www.facebook.com/SzkolaAktorskaSPOT
IG:
https://www.instagram.com/krakowskie_szkoly_artystyczne/
https://www.instagram.com/szkolafotografii_photoschool/
https://www.instagram.com/sapu_fashion_school/
https://www.instagram.com/szkola_aktorska_spot/
https://www.instagram.com/szkola_choreografii/