KONKURS: MODA /
FASHION COMPETITION

Fot. Anna Zborowska
Fot. Anna Zborowska
English version below

„POLISH TALENT SUPPORT 2020”
MIĘDZYNARODOWY KONKURS MODY DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA

ORGANIZATORZY
Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację Sztuki i Mody oraz Krakowskie Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design), ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków, działające na rynku edukacyjnym od 1989 roku, głównych organizatorów Cracow Fashion Week.

ZASADY UDZIAŁU
1. W konkursie brać może udział każda osoba polskiego pochodzenia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej w dowolnym kraju oraz mieszka na stałe poza granicami Polski.
2. Wiek uczestników: bez ograniczeń.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. W konkursie nie może brać udziału osoba posiadająca wyższe wykształcenie artystyczne.

W ramach konkursu należy zaprojektować autorską kolekcję 3-4 sylwetek.

ZASADY KONKURSU
1. Zgłoszenia do konkursu odbywać się będą drogą mailową. Zdjęcia oraz zeskanowany wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy [POBIERZ] należy przesyłać na adres mailowy fashioncompetition@ksa.edu.pl.
2. Projekty graficzne lub zdjęcia w kolorze powinny przedstawiać przód i tył każdego modelu oraz prezentować detale. Każdy model powinien być przedstawiony na osobnej planszy (format A4) i podpisany przez autora.
3. Technika wykonania prac jest dowolna.
4. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej oraz powinny spełniać wszystkie poniższe warunki: format JPG, 700 px dłuższy bok, 72 dpi.

TERMINY KONKURSU
25 kwietnia 2020
Nadesłanie projektów oraz zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy fashioncompetition@ksa.edu.pl. Prace graficzne do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej oraz powinny spełniać nastepujące warunki: format JPG, 700 px dłuższy bok, 72 dpi.

19 czerwca 2020
Laureaci zostaną poinformowani o decyzji jury.

marzec 2021
Pokaz nagrodzonych sylwetek w czasie Cracow Fashion Week 2021 (jeśli zostaną zrealizowane przez laureatów i zaakceptowane przez Jury do 31.01.2021).

NAGRODY
1. Pierwsza nagroda:
a) Roczne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych (Cracow School of Art and Fashion Design); termin realizacji nagrody do ustalenia ze Szkołą;
– Możliwość nauki w języku polskim (studia dzienne lub zaoczne).
– Możliwość nauki w języku angielskim (studia dzienne).
– Realizacja nagrody: 2020 lub 2021 rok.
b) Możliwość prezentacji wybranych przez jury 2 sylwetek z kolekcji zgłoszonej do Konkursu w czasie Cracow Fashion Week 2021.
c) 2 noclegi w Krakowie (w dniu przymiarek oraz pokazu).
d) Prezentacja na stronie i profilu Facebook Cracow Fashion Week oraz na stronie www.polishtalentsupport.pl.

2. Druga nagroda:
a) Semestralne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych (Cracow School of Art and Fashion Design); termin realizacji nagrody do ustalenia ze Szkołą.
– Możliwość nauki w języku polskim (studia dzienne lub zaoczne).
– Możliwość nauki w języku angielskim (studia dzienne).
– Realizacja nagrody: 2020 lub 2021 rok.
b) Możliwość prezentacji wybranych przez jury 2 sylwetek z kolekcji zgłoszonej do Konkursu w czasie Cracow Fashion Week 2021.
c) 2 noclegi w Krakowie (w dniu przymiarek oraz pokazu).
d) Prezentacja na stronie i profilu Facebook Cracow Fashion Week oraz na stronie www.polishtalentsupport.pl.

3. Wszyscy finaliści:
a) Bezpłatny udział w tygodniowych warsztatach organizowanych przez Krakowskie Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design); termin: luty lub lipiec-wrzesień 2021 (w języku polskim).
b) Prezentacja na stronie i profilu Facebook Cracow Fashion Week oraz na stronie www.polishtalentsupport.pl.

4. Powyższe nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny oraz przekazane innym osobom.

JURY KONKURSU
Joanna Gaweł dyrektor, Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru
Wojeciech Bednarz główny projektant Vistula, wykładowca SAPU
Pat Guzik wykładowca SAPU, zwyciężczyni konkursu Eco Chic Design Awards (Hongkong Fashion Week)
Anka Walicka wykładowca SAPU, zwyciężczyni konkursu Fashion Culture (Londyn)
Anna Niemczyk-Gadd wykładowca SAPU, juror Arts of Fashion Competition (San Francisco)

PRAWA AUTORSKIE
Projekt przekazany na konkurs traktowany jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
1. Akceptuje niniejszy Regulamin;
2. Jest autorem prac oraz przed wysłaniem prac na konkurs uzyskał zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje bez ponoszenia ich kosztów przez organizatora;
3. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z prawami autorskimi;
4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.;
5. Udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących konkurs;
6. Udziela zgody na publikacje zdjęć w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów konkursu w ramach działań promocyjnych konkursu.
7. Przed wysłaniem zdjęć zrealizowanych projektantów na konkurs uzyskał zgodę rodziców lub opiekuna prawnego osób niepełnoletnich, o ile ich wizerunek znajduje się na zdjęciach.

INFORMACJA O ORGANIZATORZE
Krakowskie Szkoły Artystyczne zapewniają kształcenie (dzienne i zaoczne):

Projektowanie mody:
Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru: dwu i pół-letni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy) lub dzienne w języku angielskim
Visual merchandising:
Szkoła Visual Merchandisingu: dwuletni program: w języku polskim zaoczne (weekendy)
Konstrukcja ubioru:
Szkoła Konstrukcji Ubioru: półtoraroczny program w języku polskim zaoczne (weekendy)
Fotografia:
Szkoła Kreatywnej Fotografii: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy) oraz dzienne w języku angielskim
Projektowanie wnętrz i design:
Szkoła Wnętrz i Przestrzeni: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy)
Aktorstwo:
Szkoła Aktorska SPOT: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy)
Choreografia:
Szkoła Choreografii: roczny program w języku polskim zaoczne (weekendy)

Każda ze szkół posiada własny profil na Facebooku.

Krakowskie Szkoły Artystyczne są organizatorem dwóch dużych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym:
– Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com
– Zaprojektowani. Krakowskie Spotkania z Dizajnem www.zaprojektowani.com.pl

INFORMACJE

Strony internetowe:
www.craccowfashionweek.com
www.zaprojektowani.com.pl
www.ksa.edu.pl

FB:
https://www.facebook.com/CracowSchoolofArtandFashion/
https://www.facebook.com/KrakowskieSzkolyArtystyczne/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/SzkolaArtystycznegoProjektowaniaUbioru/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Visual-Merchandisingu-SVM-1572972559591229/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Choreografii-370929573085451/
https://www.facebook.com/SzkolaAktorskaSPOT
IG:
https://www.instagram.com/krakowskie_szkoly_artystyczne/
https://www.instagram.com/szkolafotografii_photoschool/
https://www.instagram.com/sapu_fashion_school/
https://www.instagram.com/szkola_aktorska_spot/
https://www.instagram.com/szkola_choreografii/


Polish Talent Support 2020
International Fashion Competition for People of Polish Origin

ORGANIZERS:
The competition is organized by Polish Foundation of Art and Fashion www.sztukaimoda.org and by Cracow School of Art and Fashion Design, ul . Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków operating in the education market since 1989 www.ksa.edu.pl. The main partner is Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com

CONDITIONS OF PARTICIPATION
Any person of Polish origin who has a secondary school certificate in any country and lives permanently outside the Polish borders.
Age: no age limits.

ENTRY: Free Entry

Designing of an original collection 3-4 silhouettes.

IMPORTANT DATES

April25th, 2020
Deadline for email submissions to address fashioncompetition@ksa.edu.pl
Submission must contain:
Application Form [DOWNLOAD]
– Digital images which should have a long dimension of 700 px and be saved at 72 dpi.

June 19th, 2020
Winners are notified of jury decision.

March, 2021
Presentation awarded projects at Cracow Fashion Week (if they will be finished and accepted by Jury until 31.01.2021).

AWARDS

1. First prize:
a) The annual scholarship at Cracow School of Art and Fashion Design Fashion Faculty.
– You can study in Polish (full time or part time – weekends) or in English (full time)
– You can start your education in 2020 or 2021 according to the mutual agreement.
b) Opportunity to present 2 silhouettes at catwalk during Cracow Fashion Week.
c) Hotel accommodation in the center of Krakow – 2 nights (fittings and show).
d) Presentation of 2 silhouettes on the website and Facebook profile
of Cracow Fashion Week and on the website www.polishtalentsupport.pl

2. Second prize:
a) The semester scholarship at Cracow School of Art and Fashion
Design Fashion Faculty.
– You can study in Polish (full time or part time – weekends) or
in English (full time).
– You can start your education in 2020 or 2021 according to
the mutual agreement.
b) Opportunity to present 2 silhouettes at catwalk during Cracow Fashion Week.
c) Hotel accommodation in the center of Krakow – 2 nights (fittings and show).
d) Presentation of 2 silhouettes on the website and Facebook profile
of Cracow Fashion Week and on the website www.polishtalentsupport.pl

3. All finalists:
a) Participation in weekly workshops organized by Cracow School of Art and Fashion Design
winter or summer 2021 according to the mutual agreement (Polish language).
b) Presentation of 1 silhouette on the website and Facebook profile
of Cracow Fashion Week and on the website www.polishtalentsupport.pl

4. These prizes can not be exchanged for cash.

JURY
Joanna Gaweł Head of Cracow School of Art and Fashion Design, Fashion Faculty

Wojciech Bednarz Head designer, Vistula, Lecturer at Cracow School of Art and Fashion Design
Pat Guzik Lecturer at Cracow School of Art and Fashion Design. Eco Chic Design Awards winner (Hong Kong Fashion Week)
Anka Walicka Lecturer at Cracow School of Art and Fashion Design, Fashion Culture winner (London)
Anna Niemczyk-Gadd Lecturer at Cracow School of Art and Fashion Design, juror at Arts of Fashion Competition (San Francisco)

COPYRIGHT
All rights remain the designer’s.
Images may be used for promotional material only.

FINAL PROVISIONS
Contest Participant at the time of sending the work to the Competition

declares that He/She:
1. Accepts these Regulations;
2. Is the author of the designed collection.
3. Before entering the Competition has obtained the consent of the people involved in the creation of the work to participate in the Competition and publications without additional compensation.
4. Before sending works to the Competition has obtained the consent of parents or legal guardian of minors, if their image is in the pictures without additional compensation.
5. Assumes responsibility for any claims of third parties related to copyright;
6. Gives consent to the processing of His/Her personal data for the purposes of the Competition in accordance with the Law on Personal Data Protection dated. 29.08.1997. OJ No. 133 poz.833 of poses. D .;
7. Grants the Competition organizer a non-exclusive royalty-free
license, authorizing the organizer to use indefinitely
and without territorial restrictions photos in all fields of use
for activities promoting Competition and the artist;
8. Approves the publication of photos for promotion in printed materials, websites
and social media profiles of organizers and partners of the Competition

INFORMATION ABOUT CRACOW SCHOOL OF ART AND FASHION DESIGN

The School provides education in the following fields :

Fashion:
Two-and-half year program: full-time (in Polish or in English) and part-time 2 weekends a month (in Polish)

Photography:
Two-year program: full-time (in Polish or in English) and part-time 2 weekends a month (in Polish)

Visual merchandising:
Two-year program in Polish: part-time 2 weekends a month

Constume construction:
One-and-half-year program in Polish, part-time 2 weekends a month

Interior design:
Two- year program in Polish: full-time and part-time 2 weekends a month

Acting:
Two-year program in Polish: full-time and part-time 2 weekends a month

Choreography :
One-year program in Polish: part-time 2 weekends a month

Cracow School of Art is the organizer of two major events on an international scale:
– Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com
– Zaprojektowani. Krakow Meetings with Design www.zaprojektowani.com.pl

INFORMATION

Websites:
www.craccowfashionweek.com
www.zaprojektowani.com.pl
www.ksa.edu.pl

FB:
https://www.facebook.com/CracowSchoolofArtandFashion/
https://www.facebook.com/KrakowskieSzkolyArtystyczne/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/SzkolaArtystycznegoProjektowaniaUbioru/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Visual-Merchandisingu-SVM-1572972559591229/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Choreografii-370929573085451/
https://www.facebook.com/SzkolaAktorskaSPOT
IG:
https://www.instagram.com/krakowskie_szkoly_artystyczne/
https://www.instagram.com/szkolafotografii_photoschool/
https://www.instagram.com/sapu_fashion_school/
https://www.instagram.com/szkola_aktorska_spot/
https://www.instagram.com/szkola_choreografii/