KONKURS: PROJEKTOWANIA WNĘTRZ /
INTERIOR DESIGN COMPETITION

Marta Skocz
Marta Skocz
English version below

„POLISH TALENT SUPPORT 2020”  
MIĘDZYNARODOWY KONKURS PROJEKTOWANIA WNĘTRZ DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA

ORGANIZATORZY
Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację Sztuki i Mody oraz Krakowskie Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design), ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków, działające na rynku edukacyjnym od 1989 roku, głównych organizatorów Cracow Fashion Week.

ZASADY UDZIAŁU
1.    W konkursie brać może udział każda osoba polskiego pochodzenia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej w dowolnym kraju oraz mieszka na stałe poza granicami Polski.
2.    Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 6-12 finalistów konkursu.
3.    Udział w konkursie jest bezpłatny.
4.    W konkursie nie może brać udziału osoba posiadająca wyższe wykształcenie artystyczne.

W ramach konkursu należy przygotować tablicę inspiracji (moodboard) zestawiającą wybrane elementy do wymarzonego pokoju, w formie graficznej. 

ZASADY KONKURSU

1. Zgłoszenia do konkursu odbywać się będą drogą mailową. Przygotowaną tablicę inspiracji (moodboard), w formie graficznej oraz zeskanowany wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres mailowy interiordesigncompetition@ksa.edu.pl.
2. Tematyka: wymarzony pokój.
3. Technika wykonania prac jest dowolna.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

TERMINY KONKURSU
25 kwietnia 2020
Nadesłanie projektów oraz zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy interiordesigncompetition@ksa.edu.pl. Prace w formie graficznej do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej oraz powinny spełniać następujące warunki: format JPG, 700 px dłuższy bok, 72 dpi

19 czerwca 2020
Laureaci zostaną poinformowani o decyzji jury.

NAGRODY
1.    Pierwsza nagroda:
Roczne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych, kierunek Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP; termin realizacji nagrody w 2020 lub 2021 roku do ustalenia ze Szkołą.
– Możliwość nauki w języku polskim (Szkoła Wnętrz i Przestrzeni – tryb dzienny).

2.   Drugie miejsce:
Semestralne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych, kierunek Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP; termin realizacji nagrody w 2020 lub 2021 roku do ustalenia ze Szkołą.
– Możliwość nauki w języku polskim (Szkoła Wnętrz i Przestrzeni – tryb dzienny).

3.    Wyróżnienia:
Bezpłatny udział w tygodniowych warsztatach organizowanych przez Krakowskie Szkoły Artystyczne; termin: zima lub lato 2020/2021.

4.    Powyższe nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny oraz przekazane innym osobom.

JURY KONKURSU
Monika Mroczkowska-Białasik architekt wnętrz Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP
Alfred Marek architekt wnętrz Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP
Katarzyna Cieślawska architekt wnętrz Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP
dr Marcin Petelenz architekt Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP
Bogusława Nastaborska-Lisowska architekt Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP

PRAWA AUTORSKIE
Wideo przekazane na konkurs traktowane jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
1.    akceptuje niniejszy Regulamin;
2.    przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z prawami autorskimi;
3.    wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
4.    udziela Organizatorowi  Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych, z przesłanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji, do działań promujących konkurs;
5.    udziela zgody na publikacje w materiałach drukowanych, na stronach internetowych
i profilach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów konkursu w ramach działań promocyjnych konkursu.

INFORMACJA O ORGANIZATORZE
Krakowskie Szkoły Artystyczne zapewniają kształcenie (dzienne i zaoczne):

Projektowanie mody:
Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru: dwu i pół-letni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy) lub dzienne w języku angielskim
Visual merchandising:
Szkoła Visual Merchandisingu: dwuletni program: w języku polskim zaoczne (weekendy)
Konstrukcja ubioru:
Szkoła Konstrukcji Ubioru: półtoraroczny program w języku polskim zaoczne (weekendy)
Fotografia:
Szkoła Kreatywnej Fotografii: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy) oraz dzienne w języku angielskim
Projektowanie wnętrz i design:
Szkoła Wnętrz i Przestrzeni: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy)
Aktorstwo:
Szkoła Aktorska SPOT: dwuletni program: w języku polskim dzienne i zaoczne (weekendy)
Choreografia:
Szkoła Choreografii: roczny program w języku polskim zaoczne (weekendy)

Każda ze szkół posiada własny profil na Facebooku.

Krakowskie Szkoły Artystyczne są organizatorem dwóch dużych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym:
– Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com
– Zaprojektowani. Krakowskie Spotkania z Dizajnem www.zaprojektowani.com.pl

INFORMACJE

Strony internetowe:
www.craccowfashionweek.com
www.zaprojektowani.com.pl
www.ksa.edu.pl

FB:
https://www.facebook.com/CracowSchoolofArtandFashion/
https://www.facebook.com/KrakowskieSzkolyArtystyczne/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/SzkolaArtystycznegoProjektowaniaUbioru/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Visual-Merchandisingu-SVM-1572972559591229/
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Choreografii-370929573085451/
https://www.facebook.com/SzkolaAktorskaSPOT
IG:
https://www.instagram.com/krakowskie_szkoly_artystyczne/
https://www.instagram.com/szkolafotografii_photoschool/
https://www.instagram.com/sapu_fashion_school/
https://www.instagram.com/szkola_aktorska_spot/
https://www.instagram.com/szkola_choreografii/


Polish Talent Support 2020
International Interior Design Competition for People of Polish Origin

ORGANIZERS
The competition  is  organized  by Polish Foundation of Art and Fashion www.sztukaimoda.org and by Cracow  School  of  Art  and  Fashion Design, ul. Zamoyskiego 52, 30-523    Kraków  operating  in  the  education   market   since  1989 www.ksa.edu.pl – the main main organizers of Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com

CONDITIONS OF PARTICIPATION
Any person of Polish origin who has a secondary school
certificate in any country and lives permanently outside the Polish borders.

ENTRY: Free Entry

FINALISTS: 6 to 12 finalists will be shortlisted.

IMPORTANT DATES

April 25th, 2020
Deadline for submissions to address interiordesigncompetition@ksa.edu.pl
Submission must contain:
–    Application Form [DOWNLOAD] (printed, signed and scanned)
–    Moodboard.

June 19th, 2020
Final jury decision.

TERMS OF COMPETITION
1. Application will be held by emails. Prepared moodboard (JPG, 700 px longer side, 72 dpi) and Application Form have to be sent interiordesigncompetition@ksa.edu.pl

2. Topic: dream room.

3. Any technique.

4. The participation is free.

AWARDS
1. First prize:
The annual scholarship at  Cracow School of Art and Fashion Design at Interior Design faculty in Polish language (date of the implementation 2020 or 2021 – to determine with School)

2. Second prize:
The semester scholarship at  Cracow School of Art and Fashion Design at Interior Design faculty in Polish language (date of the implementation 2020 or 2021 – to determine with School)

3. All finalists:
Participation in weekly workshops organized by Cracow School of Art and Fashion Design winter or summer 2019/2020 according to the mutual agreement (in Polish).

4. These prizes can not be exchanged for cash.

JURY

Monika Mroczkowska-Białasik interior designer Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP
Alfred Marek interior designer Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP
Katarzyna Cieślawska interior designer Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP
dr Marcin Petelenz architect Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP
Bogusława Nastaborska-Lisowska architect Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP

COPYRIGHT
All rights remain to the participant.
Images may be used for promotional material only.

FINAL TERMS
Contest Participant at the time of sending the work to the Competition declares that he/she:
1. Accepts these Regulations;
2. Assumes responsibility for any claims of third parties related to copyright;
3. Gives  consent  to  the processing of his/her personal data for the purposes of the Competition in accordance with the Law on Personal Data Protection dated. 29.08.1997. OJ No. 133 poz.833 of poses. D .;
4. Grants  the  Competition  organizer  a  non-exclusive royalty-free license, authorizing the organizer to use indefinitely and  without  territorial  restrictions photos in all fields of use for activities promoting Competition and the artist;
5. Approves the publication of photos for promotion in printed materials, websites
and social media profiles of organizers  and partners of the Competition.

INFORMATION ABOUT CRACOW SCHOOL OF ART AND FASHION DESIGN
The School provides education in the following fields :

Fashion:
Two-and-half year program: full-time (in Polish or in English) and part-time 2 weekends a month (in Polish)
Photography:
Two-year program: full-time (in Polish or English) and part-time 2 weekends a month (in Polish)
Visual merchandising:
Two-year program in Polish: full-time and part-time 2 weekends a month
Constume construction:
One-and-half-year program in Polish, part-time 2 weekends a month
Interior design:
Two- year program in Polish: full-time and part-time 2 weekends a month
Acting:
Two-year program in Polish: full-time and part-time 2 weekends a month
Choreography :
One-year program in Polish: part-time 2 weekends a month

Cracow School of Art is the organizer of two major events on an international scale:
– Cracow Fashion Week www.cracowfashionweek.com
– Zaprojektowani – Cracow Meetings with Design www.zaprojektowani.com.pl

More information :
www.ksa.edu.pl
www.facebook.com/CracowSchoolofArtandFashion
www.facebook.com/KrakowskieSzkolyArtystyczne
www.facebook.com/SzkolaKreatywnejFotografii
www.facebook.com/Szko%C5%82a-Artystycznego-Projektowania-Ubioru-SAPU-561507720615852/?fref=ts
www.instagram.com/krakowskie_szkoly_artystyczne
www.instagram.com/sapu_krakow/
www.craccowfashionweek.com
www.zaprojektowani.com.pl