KONKURS: AKTORSTWO-CHOREOGRAFIA

Międzynarodowy konkurs aktorski i choreograficzny dla osób polskiego pochodzenia

Konkurs - Aktorstwo-Choreografia

1. Konkurs Aktorski

Organizatorzy

Konkurs jest organizowany przez Krakowskie Szkoły Artystyczne i Szkołę Aktorską SPOT.

Dwuletnia Szkoła Aktorska SPOT prowadzi edukację na kierunku dziennym i zaocznym (dwa weekendy w miesiącu). Stacjonarnie.

 

Terminy Konkursu

12 lipca 2024

Termin, do którego należy się zgłosić.

15 lipca 2024

Laureaci zostaną poinformowani o decyzji jury.

 

Temat Konkursu

Przygotuj 2-3 min wideo zawierające tekst prozą lub tekst wierszem.

Zaczerpnij inspirację od naszych studentów – zobacz spektakle dyplomowe Szkoły Aktorskiej SPOT (kanał YouTube). Wejdź na stronę Krakowskich Szkół Artystycznych: www.ksa.edu.pl i poznaj absolwentów SPOT – Absolwenci SPOT.

Odwiedź także Instagram SPOT oraz profil FB SPOT, aby zobaczyć, co robią nasi studenci i absolwenci.

Koniecznie napisz, co Cię najbardziej zainspirowało. To bardzo ważny punkt zgłoszenia.

 

Zasady Konkursu

 1. W konkursie brać może udział każda osoba polskiego pochodzenia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej w dowolnym kraju oraz mieszka na stałe poza granicami Polski.
 2. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 6-12 finalistów konkursu.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. W konkursie nie może brać udziału osoba posiadająca wyższe wykształcenie artystyczne.
 5. Wiek uczestników – do 30 r.ż.

 

Jak się zgłosić

 1. Prześlij zgłoszenie na adres mailowy: dramacompetition@ksa.edu.pl.
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
  • Link do wideo umieszczonego na YouTube.
  • Scan podpisanego formularza zgłoszeniowego (dostepny do pobrania po kliknięciu przycisku poniżej)
   Formularz Zgłoszeniowy
  • Koniecznie napisz, co Cię najbardziej zainspirowało. To bardzo ważny punkt zgłoszenia.
 3. Nagrania dłuższe niż 3-min nie będą brane pod uwagę.
 4. Na nagraniu nie może być innych osób niż zgłaszający się do konkursu.

 

Nagrody

1. Pierwsze miejsce

Roczne stypendium w Szkole Aktorskiej SPOT.

Termin realizacji nagrody w 2024 lub 2025 roku do ustalenia ze Szkołą.

Nauka w języku polskim od września – studia dzienne lub zaoczne.

 

2. Drugie miejsce

Semestralne stypendium w Szkole Aktorskiej SPOT.

Termin realizacji nagrody w 2024 lub 2025 roku do ustalenia ze Szkołą.

Nauka w języku polskim od września – studia dzienne lub zaoczne.

 

3. Wyróżnienia

Dla wszystkich finalistów – bezpłatny udział w 4-dniowych warsztatach organizowanych przez Krakowskie Szkoły Artystyczne.

Terminy: lato 2024 lub zima/lato 2025.

 

Powyższe nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub przekazane innym osobom.

 

Jury Konkursu

mgr Renata Furdyna – aktorka, wykładowca w Szkole Aktorskiej SPOT
mgr Kinga Kowalska – aktorka, wykładowca w Szkole Aktorskiej SPOT
mgr Piotr Urbaniak – aktor, wykładowca w Szkole Aktorskiej SPOT

 

Prawa Autorskie

Wideo przekazane na konkurs traktowane jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy.

 

Postanowienia Końcowe

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

 1. Akceptuje niniejszy Regulamin;
 2. Jego wizerunek znajduje się na nagraniu oraz przed wysłaniem prac na konkurs uzyskał zgodę osób biorących udział przy powstawaniu nagrania na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje;
 3. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z prawami autorskimi;
 4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu;
 5. Udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących konkurs;
 6. Udziela zgody na publikacje w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów konkursu w ramach działań promocyjnych konkursu.
 7. Ewentualne spory między Organizatorami a Uczestnikami Konkursu związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu będą rozwiązywane w sposób ugodowy, na drodze polubownej, nie sądowej.

2. Konkurs Choreograficzny

Organizatorzy

Konkurs jest organizowany przez Krakowskie Szkoły Artystyczne i Szkołę Choreografii.

Roczna Szkoła Choreografii prowadzi edukację na zaocznym (dwa weekendy w miesiącu). Stacjonarnie.

 

Terminy Konkursu

12 lipca 2024

Termin, do którego należy się zgłosić.

15 lipca 2024

Laureaci zostaną poinformowani o decyzji jury.

 

Temat Konkursu

Przygotuj 2-3 min wideo zawierające układ/kompozycję choreograficzną. Zaczerpnij inspirację od naszych studentów – zobacz kompozycje dyplomowe Szkoły Choreografii (kanał YouTube).

Zobacz również stronę Krakowskich Szkól Artystycznych: www.ksa.edu.pl i poznaj absolwentów Szkoły Choreografii – Absolwenci Szkoły Choreografii.

Odwiedź także Instagram Szkoły Choreografii oraz FB Szkoły Choreografii, aby zobaczyć, co robią nasi studenci i absolwenci .

Koniecznie napisz, co Cię najbardziej zainspirowało. To bardzo ważny punkt zgłoszenia.

 

Zasady Konkursu

 1. W konkursie brać może udział każda osoba polskiego pochodzenia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej w dowolnym kraju oraz mieszka na stałe poza granicami Polski.
 2. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 6-12 finalistów konkursu.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. W konkursie nie może brać udziału osoba posiadająca wyższe wykształcenie artystyczne.
 5. Wiek uczestników: bez ograniczeń.

 

Jak się zgłosić

 1. Prześlij zgłoszenie na adres mailowy choreocompetition@ksa.edu.pl.
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
  • Link do wideo umieszczonego na YouTube.
  • Scan podpisanego formularza zgłoszeniowego (dostepny do pobrania po kliknięciu przycisku poniżej)
   Formularz Zgłoszeniowy
  • Koniecznie napisz, co Cię najbardziej zainspirowało. To bardzo ważny punkt zgłoszenia.
 3. Nagrania dłuższe niż 3-min nie będą brane pod uwagę.
 4. Na nagraniu nie może być innych osób niż zgłaszający się do konkursu.

 

Nagrody

1. Pierwsze miejsce

Semestralne stypendium w Szkole Choreografii.

Termin realizacji nagrody w 2024 lub 2025 roku do ustalenia ze Szkołą.

Nauka w języku polskim od października w Krakowie – studia zaoczne.

 

2. Wyróżnienia

Dla wszystkich finalistów – bezpłatny udział w tygodniowych warsztatach organizowanych przez Krakowskie Szkoły Artystyczne.

Terminy: lato 2024 lub zima/lato 2025.

 

Powyższe nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub przekazane innym osobom.

 

Jury Konkursu

mgr Justyna Kaczmarska – choreograf, wykładowca w Szkole Choreografii i w Szkole Aktorskiej SPOT

mgr sztuki Tomasz Gołębiowski – choreograf, wykładowca w Szkole Choreografii i w Szkole Aktorskiej SPOT

mgr Renata Furdyna – aktorka, wykładowca w Szkole Choreografii i w Szkole Aktorskiej SPOT

 

Prawa Autorskie

Wideo przekazane na konkurs traktowane jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy.

 

Postanowienia Końcowe

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

 1. Akceptuje niniejszy Regulamin;
 2. Jego wizerunek znajduje się na nagraniu oraz przed wysłaniem prac na konkurs uzyskał zgodę osób biorących udział przy powstawaniu nagrania na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje;
 3. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z prawami autorskimi;
 4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu;
 5. Udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących konkurs;
 6. Udziela zgody na publikacje w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów konkursu w ramach działań promocyjnych konkursu.