KONKURS: KREATYWNA FOTOGRAFIA

Międzynarodowy konkurs fotograficzny dla osób polskiego pochodzenia

Konkurs - Fotografia

Organizatorzy

Konkurs jest organizowany przez Krakowskie Szkoły Artystyczne oraz Szkołę Kreatywnej Fotografii.

Dwuletnia Szkoła Kreatywnej Fotografii prowadzi edukację na kierunku dziennym i zaocznym (dwa weekendy w miesiącu).

 

Terminy Konkursu

16 maja 2024

Termin, do którego należy się zgłosić.

24 maja 2024

Laureaci zostaną poinformowani o decyzji jury.

Listopad 2024

Wernisaż corocznej wystawy FOTOPRZESTRZENIE ze zdjęciami finalistów.

 

Temat Konkursu

W ramach konkursu należy wykonać cykl 3 fotografii powiązanych wspólną tematyką. Zobacz zdjęcia naszych studentów SKF (pracownie, dyplomy), wybierz interesującą Cię dziedzinę fotografii oraz wskaż, które prace Cię zainspirowały. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

Odwiedź również naszego bloga, profil FB SKF oraz Instagram SKF, aby zobaczyć, co robią nasi studenci i absolwenci.

Poznaj naszych absolwentów SKF – Absolwenci SKF.

Koniecznie napisz, co Cię najbardziej zainspirowało. To bardzo ważny punkt zgłoszenia.

 

Zasady Konkursu

 1. W konkursie brać może udział każda osoba polskiego pochodzenia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej w dowolnym kraju oraz mieszka na stałe poza granicami Polski.
 2. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 6-12 finalistów konkursu.
 3. Wiek uczestników: bez ograniczeń.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. W konkursie nie może brać udziału osoba posiadająca wyższe wykształcenie artystyczne.
 6. Finaliści przesyłają na swój koszt gotowe wydruki (2/3 fotografie, format B1) na adres 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 52. Odbiór zdjęć po wystawie osobiście lub odesłanie na koszt finalisty.

 

Jak się zgłosić

 1. Prześlij zgłoszenie na adres mailowy photocompetition@ksa.edu.pl. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej.
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
  • Zdjęcia, format JPG, 700 px dłuższy bok, 72 dpi
  • Scan podpisanego formularza zgłoszeniowego (dostepny do pobrania po kliknięciu przycisku poniżej)
   Formularz Zgłoszeniowy
  • Koniecznie napisz, co Cię najbardziej zainspirowało. To bardzo ważny punkt zgłoszenia.

 

Nagrody

1. Pierwsze miejsce

Roczne stypendium w Szkole Kreatywnej Fotografii.

Termin realizacji nagrody od października w 2024 lub 2025 roku do ustalenia ze Szkołą.

Możliwość nauki w języku polskim – studia dzienne lub zaoczne.

Możliwość nauki w języku angielskim – studia dzienne.

Możliwość prezentacji zdjęć na wystawie zorganizowanej przez Krakowskie Szkoły Artystyczne (prace wybrane przez jury).

Nocleg w Krakowie w dniu wernisażu.

 

2. Drugie miejsce

Semestralne stypendium w Szkole Kreatywnej Fotografii.

Termin realizacji nagrody od października w 2024 lub 2025 roku do ustalenia ze Szkołą.

Możliwość nauki w języku polskim – studia dzienne lub zaoczne.

Możliwość nauki w języku angielskim – studia dzienne.

Możliwość prezentacji zdjęć na wystawie zorganizowanej przez Krakowskie Szkoły Artystyczne (prace wybrane przez jury).

Nocleg w Krakowie w dniu wernisażu.

 

3. Wyróżnienia

Dla wszystkich finalistów – bezpłatny udział w 4-dniowych warsztatach organizowanych przez Krakowskie Szkoły Artystyczne.

Terminy: lato 2024 lub zima/lato 2025.

Możliwość prezentacji fotografii podczas wystawy zorganizowanej przez Krakowskie Szkoły Artystyczne (zdjęcia wybrane przez jury).

 

Powyższe nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub przekazane innym osobom.

 

Jury Konkursu

Dr Jerzy Gaweł – Dyrektor Szkoły Kreatywnej Fotografii

Dr Tomáš Agat Błoński – fotograf, wykładowca Szkoły Kreatywnej Fotografii oraz Akademii Sztuk Pięknych

Anna Zboroska – fotografka, wykładowczyni Szkoły Kreatywnej Fotografii

 

Prawa Autorskie

Projekt przekazany na konkurs traktowany jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy.

 

Postanowienia Końcowe

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

 1. Akceptuje niniejszy Regulamin;
 2. Jest autorem zdjęć oraz przed wysłaniem prac na konkurs uzyskał zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje bez dalszych opłat przez Organizatora;
 3. Przed wysłaniem prac na konkurs uzyskał zgodę rodziców lub opiekuna prawnego osób niepełnoletnich, o ile ich wizerunek znajduje się na zdjęciach;
 4. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z prawami autorskimi;
 5. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu;
 6. Udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących konkurs;
 7. Udziela zgody na publikacje w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów konkursu w ramach działań promocyjnych konkursu.
 8. Ewentualne spory między Organizatorami a Uczestnikami Konkursu związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu będą rozwiązywane w sposób ugodowy, na drodze polubownej, nie sądowej.